International Friendly - Germany vs Argentina - 09/10/2019...